CONDICIONS LEGALS D'ÚS DEL LLOC http://www.biloqui.com.com

1. Objecte.

1.1. Les presents condicions legals regulen l'ús i les condicions d'accés del lloc web

www.biloqui.com.com, pàgina web propietat de Marta Viladrich Alifonso

1.2. L'ús o l'accés a aquest lloc implica que vostè (usuari) reconeix haver llegit i comprès les

presents condicions legals d'ús, i acorda complir-les íntegrament.

1.3. Si vostè com a usuari no està d'acord amb alguna de les presents condicions haurà de deixar

d'accedir a aquest lloc.

2. Propietat del Lloc.

2.1. De conformitat amb la Llei 34/2002, d'11 de juliol i altra legislació aplicable li informem que

aquest lloc web: www.biloqui.com, és propietat de l'entitat amb denominació social Marta Viladrich

Alifonso i N.I.F. número 40931282I

2.2. Aquesta entitat té el seu domicili social al carrer del llimoner,7 43500 Tortosa

2.3. Pot contactar amb Marta Viladrich Alifonso en el número de telèfon +34 977 463 993 o en

l'adreça de correu electrònic hola@biloqui.com

2.4. Tret que expressament s'estableixi d'una altra manera, les comunicacions amb Marta Viladrich

Alifonso es podran realitzar mitjançant correu ordinari en l'adreça física o mitjançant correu

electrònic. La companyia es posarà en contacte amb l'Usuari via correu electrònic, en l'adreça que

obri en la seva poder o li sigui facilitada sobre aquest tema.

3. Funcionament del lloc.

3.1. Marta Viladrich Alifonso es reserva el dret a modificar, a qualsevol moment, unilateralment i

sense necessitat de prèvia notificació als seus usuaris, els continguts, l'estructura, el funcionament

o les condicions d'accés d'aquest lloc.

3.2. No obstant això, els usuaris del lloc són conscient i accepten que parteix de la informació

continguda en ell podria ser incorrecta, estar incompleta o antiquada, o contenir errors tipogràfics.

Marta Viladrich no està obligada a actualitzar el contingut d'aquest lloc i no serà responsable de la

no actualització de la informació. És d'exclusiva responsabilitat de l'usuari avaluar l'exactitud i/o

utilitat de qualsevol informació, consell, opinió, o qualsevol altre contingut disponible a través

d'aquest lloc.

3.3. Així mateix Marta Viladrich Alifonso es reserva el dret a suspendre temporalment, sense

necessitat de previ avís, l'accés a aquest lloc per realitzar operacions de manteniment,

actualització, millora o de reparació.

3.4. Està prohibit que l'usuari utilitzi aquest lloc web per a l'enviament, la transmissió o la

publicació de qualsevol material il·legal, amenaçador, calumniós, difamatori, propagandístic,

escandalós, obscè, pornogràfic, o qualsevol un altre material que pogués donar lloc a

responsabilitats civils o penals conforme a la legislació aplicable, fets aquests dels quals en

qualsevol cas serà responsable l'usuari.

3.5. Marta Viladrich Alifonso tampoc garanteix que aquest lloc web o els servidors que ho allotgen

estiguin lliures de virus i d'un altre tipus de programari potencialment perillós, així com la

disponibilitat, continuïtat, utilitat i infal·libilitat del funcionament d'aquest lloc, dels seus serveis o

els seus continguts; ni la licitud, fiabilitat o utilitat de la informació i continguts subministrats per

tercers a través d'aquest lloc.

3.6. Amb caràcter general només podran usar aquest lloc les persones físiques i jurídiques amb

capacitat jurídica suficient d'acord amb la legislació aplicable. De manera excepcional podran usar

el lloc menors d'edat que hagin obtingut prèviament l'autorització dels seus pares o tutors legals,

els quals seran responsables de l'ús que el menor al seu càrrec faci del lloc.

4. Comportament dels usuaris. Prohibicions.

4.1. L'ús dels continguts i serveis oferts per Marta Viladrich Alifonso serà sota l'exclusiu risc i

responsabilitat de l'usuari.

4.2. La companyia no assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els continguts i

informacions introduïts pels usuaris.

4.3. L'usuari es compromet a utilitzar el lloc web i tot el seu contingut i serveis d'una manera

diligent, sempre amb subjecció a la Llei, als bons costums, i a les presents condicions generals,

mantenint sempre el respecte cap als altres usuaris.

4.4. Així mateix, l'usuari es compromet a fer un ús adequat dels materials i informacions continguts

en el lloc web, no emprant-los per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que

atemptin contra els drets de tercers, o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i

industrial, o qualssevol altres normes de l'ordenament jurídic aplicable, sent l'únic responsable

enfront de Marta Viladrich Alifonso i a tercers per l'incompliment de l'aquí establert.

4.5. L'usuari es compromet a no transmetre, introduir, difondre o posar a la disposició de tercers,

qualsevol tipus de material i informació contraris a la Llei, a la moral, a l'ordre públic i a les

presents condicions generals d'ús.

4.6. En tot cas, l'usuari haurà d'aportar sempre una informació veraç que no pugui portar a cap

tipus de confusió, així com dades identificatives correctes, i mai suplantant a tercers o en nom

d'aquests.

4.7. En relació a la infracció de qualsevol irregularitat, recordi que l'adreça IP del seu ordinador

queda registrada pel simple accés al nostre lloc web.

5. Zones protegides del lloc web.

5.1. Generalment per a l'accés als serveis de Marta Viladrich Alifonso no serà necessari la

subscripció o registre de l'usuari.

5.2. La utilització de determinats serveis podrà estar condicionada a la prèvia obtenció d'un

compte personal mitjançant el registre de l'usuari. Aquest registre s'efectuarà en la forma

expressament assenyalada en el lloc web.

5.3. Aquest lloc pot contenir zones d'accés restringit, protegides per identificadors i contrasenyes o

altres mecanismes de seguretat. L'usuari no intentarà accedir a aquestes zones d'accés restringit

si no està degudament autoritzat per Marta Viladrich Alifonso ni intentarà esbiaixar o manipular els

mecanismes de protecció establerts per ella.

5.4. L'usuari que hagi estat autoritzat per Marta Viladrich Alifonso per accedir a alguna d'aquestes

zones protegides serà l'exclusiu responsable de mantenir en estricte secret, i no divulgar a tercers,

els identificadors, contrasenyes i altres mètodes de seguretat que Marta Viladrich Alifonso posi a

la seva disposició per accedir a les zones protegides. L'usuari serà per tant l'únic responsable dels

danys que es derivin de no mantenir en secret els mecanismes de seguretat esmentats.

Es comunica a l'usuari que l'intent d'accés no autoritzat a les zones d'accés restringit d'aquest lloc

pot estar subjecte a responsabilitat civil i/o penal.

6. Propietat intel·lectual i industrial.

6.1. Tots els continguts del lloc, incloent,a títol enunciatiu i no limitatiu, les marques comercials,

logotips, gràfics, imatges, arxius de so i vídeo, programari, codi de programació, textos, icones, i

els noms que identifiquen serveis són propietat de Marta Viladrich Alifonso i estan protegits per la

legislació vigent en matèria de drets de propietat intel·lectual i industrial.

6.2. L'accés de l'usuari a aquest lloc no implica cap tipus de renúncia, transmissió ni cessió, total o

parcial, de dites dretes de propietat, per aquesta raó, l'accés a aquests continguts o elements no

atorga, en cap concepte, a l'usuari la possibilitat de la seva còpia, venda, modificació, reproducció,

publicació, cessió, transmissió, o creació de nous productes o serveis derivats de la informació i

elements aquí continguts.

6.3. És per això que l'usuari d'aquest lloc no podrà, excepte prèvia autorització expressa i per

escrit de Marta Viladrich Alifonso, copiar, distribuir, descarregar, modificar, suprimir, esborrar,

alterar, publicar, transmetre, o aprofitar-se de qualsevol forma dels materials que conté.

6.4. L'usuari no adquireix drets o llicència en relació amb el servei ni els elements en el mateix,

excepte el dret limitat a utilitzar el servei d'acord amb les condicions aplicables. Únicament podrà

utilitzar els continguts o elements als quals accedeixi a través dels serveis de Sonia Camuña Arias

per al seu propi ús i necessitats, obligant-se a no realitzar ni directa, ni indirectament una

explotació comercial, ni dels serveis, ni dels materials, elements, o informació obtinguts a través

dels mateixos.

7. Protecció de Dades i Política de privadesa.

7.1. D'acord amb l'establert en la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter

personal, Marta Viladrich Alifonso informa a l'usuari de l'existència d'un fitxer de dades de caràcter

personal que conté les dades que els usuaris introdueixen en el lloc. Marta Viladrich Alifonso és

responsable del fitxer.

7.2. L'usuari i titular de les dades queda informat, i presta el seu consentiment inequívoc, que

mitjançant l'emplenament dels diversos formularis les seves dades personals quedaran

incorporats als fitxers automatitzats de Marta Viladrich Alifonso, amb la finalitat de poder-li prestar i

oferir els nostres serveis així com mantenir informat a l'usuari sobre els productes oferts.

7.3. Marta Viladrich Alifonso es compromet al compliment de la seva obligació de secret pel que fa

a les dades de caràcter personal i en deure tractar-los amb confidencialitat. A aquests efectes

adoptarà les mesures de seguretat raonables previstes per la llei per evitar la seva alteració,

pèrdua o accés no autoritzat.

7.4. L'usuari podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves

dades de caràcter personal en els termes establerts en la legislació vigent, a través

d'hola@biloqui.com.

8. Política de l'ús de Cookies.

8.1. Els “Cookies” són fitxers de text que els servidors que allotgen llocs web envien als

navegadors dels seus usuaris. Els cookies no es poden executar ni poden contenir virus, i només

poden llegir-se pel servidor que allotja el lloc web.

8.2. Aquest lloc requereix l'ocupació de “Cookies” per al seu correcte funcionament.

10. Exclusió de garanties i Responsabilitats.

10.1. Tota la informació continguda en aquest lloc se subministra “tal qual”, sense que Sonia

Camuña Arias atorgui garanties de cap classe, tant expresses com a implícites, relatives a la

precisió, fiabilitat i integritat d'aquest lloc. Sonia Camuña Arias no atorga cap garantia, explícita o

implícita, incloent, a títol enunciatiu i no limitatiu, garanties per incompliment de qualitat, de

comerciabilidad o d'idoneïtat per a una fi determinada.

10.2. Marta Viladrich Alifonso tampoc garanteix que aquest lloc web, o els servidors que ho

allotgen, estiguin lliures de virus i d'altres tipus de programari potecialmente perillós.

10.3. Marta Viladrich Alifonso no garanteix la disponibilitat, continuïtat, utilitat i infal·libilitat del

funcionament d'aquest lloc, dels seus serveis o dels seus continguts; ni la fiabilitat o utilitat de la

informació i continguts subministrats per tercers a través d'aquest lloc. Malgrat que Marta Viladrich

Alifonso realitza tot esforç raonable per garantir la disponibilitat, accés, continuïtat, i infal·libilitat del

funcionament i dels seus serveis, Marta Viladrich Alifonso no garanteix les mateixes, doncs poden

veure's interferides per nombrosos factors aliens a ella. En conseqüència, no serà responsable,

(amb els límits establerts en l'ordenament jurídic vigent), pels danys i perjudicis de tota naturalesa

causats a l'usuari com a conseqüència de la citada indisponibilidad, fallades d'accés i falta de

continuïtat.

11. Limitació de responsabilitat.

11.1. Marta Viladrich Alifonso no es responsabilitzarà en forma alguna de qualsevol dany directe o

indirecte, lucre cessant o pèrdua de dades i /o clients que es derivin de l'ús per part dels usuaris o

de la impossibilitat d'ús d'aquest lloc web.

11.2. Aquest lloc pot contenir vincles hipertextuales (“Links”) i remissions a altres llocs i pàgines

web que poden no estar controlats per Marta Viladrich Alifonso, en aquests casos Sonia Camuña

Arias no es responsabilitzarà dels continguts que puguin aparèixer en aquestes pàgines.

11.3. L'usuari accepta expressament deixar exempta a Marta Viladrich Alifonso de qualsevol

responsabilitat dels actes o omissions de l'usuaris basades en els continguts allotjats en aquest

lloc.

11.4. L'usuari entén i accepta expressament que qualsevol tipus de contingut, programari o

qualsevol altre tipus de material, que descarregui o obtingui de qualsevol altra forma a través

d'aquest lloc es realitza pel seu compte i risc, i que ell com a usuari serà l'únic responsable de

qualsevol dany o pèrdua de dades causat als seus sistemes informàtics.

11.5. Marta Viladrich Alifonso ha posat tots els mitjans raonables per assegurar que la informació

que conté aquest lloc és correcta. No obstant això, els usuaris del lloc accepten conèixer que

parteix de la informació continguda en aquest lloc podria ser incorrecta, estar incompleta o

antiquada, o contenir errors.

12. Dret d'exclusió i nul·litat parcial.

12.1. Marta Viladrich Alifonso es reserva el dret de cancel·lar, eliminar, o desautoritzar la utilització

de tots o algun dels serveis del lloc web a qualsevol usuari sense necessitat de previ avís si al seu

criteri, i en qualsevol tipus de circumstància, aquest estigués realitzant un ús incorrecte del mateix.

12.2. Si un Tribunal competent resol que qualsevol de les disposicions contingudes en aquestes

condicions legals és il·lícita o nul·la, tal disposició serà exclosa si així es requerís legalment.

L'usuari accepta expressament que la resta de les disposicions no excloses no es veuran

modificades, i que seguiran tenint plena vigència.

13. Llei aplicable i Jurisdicció.

13.1 Aquest lloc es troba situat i és operat des d'Espanya. Totes les qüestions relatives a aquest

lloc es regeixen per les lleis espanyoles i se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals

competents d'Espanya, sense que siguin aplicable els principis sobre conflicte de lleis. En aquells

casos en què l'usuari no tingui la condició de consumidor, o que tingui el seu domicili fora

d'Espanya, Marta Viladrich Alifonso i l'usuari se sotmetran als Jutjats i Tribunals de Tortosa, amb

renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls.

13.2. Si l'usuari decideix utilitzar o consultar aquest lloc des de fora d'Espanya, haurà de tenir

present que ho fa per pròpia iniciativa, i que és responsable del compliment de les lleis locals

pertinents.

14. Durada i revisió.

14.1. Malgrat que la relació jurídica entre Marta Viladrich Alifonso i l'usuari, derivada de l'accés i

utilització del lloc, té una durada indefinida, aquesta es considerarà finalitzada al moment que la

companyia modifiqui les presents condicions generals. Al moment en el qual la companyia anunciï

la modificació de les condicions generals, i l'usuari accedeixi i utilitzi els serveis i continguts del

lloc, es considerarà iniciada una nova relació jurídica entre ambdues parts de caràcter igualment

indefinit.

14.2. Sense perjudici de l'anterior, l'empresa Marta Viladrich Alifonso està facultada per

suspendre, interrompre, o donar per finalitzada de manera unilateral, a qualsevol moment i sense

necessitat de preavís ni justa causa, la prestació de qualsevol dels serveis que ofereix.

14.3. Marta Viladrich Alifonso es reserva el dret a revisar, unilateralment i sense previ avís, les

presents condicions d'ús a qualsevol moment. Les condicions revisades entraran en vigor tan aviat

quedin publicades en aquest lloc. Si l'usuari fa ús habitual d'aquest lloc haurà de revisar les

condicions amb regularitat, i s'abstindrà d'accedir al lloc si no considerés acceptables qualsevol de

les condicions revisades.

15. Terminis de lliurament dels serveis

Enviem la comanda en 24/48 hores màxim

16. Devolucions.

Si el producte està defectuós o arriba en mal estat enviarem a MRW a recollir-ho i et lliuraran un

altre en 24h i en perfectes condicions o et reemborsem els diners.

Si el producte no és del teu grat pots retornar-ho en un termini de 15 dies i escollir un altre

producte de la teva elecció. Les despeses tant de devolució com del nou enviament corren de la

teva part. No retornem els diners.

Pots demanar que la comanda t'arribi embolicat per a regal sense cost